Skogsplantering, mångfald och CO2: Kort om Hakelius förslag

Några korta meningar om att plantera skog för att rädda klimatet. Miljöfrågan är givetvis större än klimatet. Planteringen av skog inom exempelvis produktionsnäringen hotar den biologiska mångfalden och skapar förtätade ungskogar och granåkrar vilka konkurrerar med gammelskogen. Effekten har därtill varit att förtätningen/igenväxningen har skapat en allt mörkare skogsmiljö. Mindre ljus tar sig alltså in […]